คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

คำสั่ง

คำสั่งเรื่อง...

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2564

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 022/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง

ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ลว.25ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 021/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  ลว.24ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
29/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของอบต.บ้านฉาง  ลว.9ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 018/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยทองหล่อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ลว.4ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 017/2564 เรื่อง อนุมัติและอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564   ลว.1ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
26/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 016/2564 เรื่อง การให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
25/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 015/2564 เรื่อง จ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป   ลว.1ก.พ.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 014/2564 เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.บ้านฉาง    ลว.29ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
23/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 013/2564 เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ลว.29ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 012/2564 เรื่อง รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ลว.27ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 010/2564 เรื่อง อนุมัติให้ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ลว.25ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
20/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 009/2564 เรื่อง อนุมัติจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ และกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ อบต.บ้านฉาง ลว.18ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร  
19/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 8/2564 เรื่อง การให้โอน (ย้ายฉ พนักงานส่วนตำบล  ลว.18ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
18/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ลว.13ม.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 6/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉางปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปิดและปลดประกาศ  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
14/2564  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2564 

คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 2/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านฉางและสถานที่ให้บริการ

 ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการช่วงเวลาพักเที่ยง  ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 11/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 227/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคลของอบต.บ้านฉาง ลว.30ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 10/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 231/2563 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกอบต.บ้านฉาง ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 9/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 222/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 8/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 211/2563 เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่ของสำนักปลัด   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 7/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 220/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 219/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 5/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 218/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 4/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 217/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกอบต.กำกับดูแลส่วนราชการภายในอบต.บ้านฉาง   ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 3/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 216/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานหัวหน้าส่วนราชการ ลว.29ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 1/2564 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 214/2563 เรื่อง ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บ้านฉาง  ลว.29ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2563 คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 102/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ลว.27พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 006/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉางปฏิบัติราชการแทน  ลว.27พ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2563 คำสั่งสภาอบต.บ้านฉาง ที่ 001/2563 เรื่องแต่งตั้งคณธกรรมการตรวจรายงานการะประชุม ลว.15เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลว.9มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 006/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านฉาง  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปิดและปลดประกาศ  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 003/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ลว.7ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 002/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน่้าที่ประจำจุดระชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อาชการช่วงบเวลาพักเที่ยง ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
5/2563   คำสั่งอบต.บ้านฉาง ที่ 001/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2563   คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของสำนักงานปลัด คำสั่งอบต.ที่ 225/2562   ลว.15ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563   คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองคลัง คำสั่งอบต.ที่ 228/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
2/2563   คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองช่าง คำสั่งอบต.ที่ 227/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563   คำสั่งมอบหมายการงานในหน้าที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คำสั่งอบต.ที่ 226/2562 ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000300
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
173
0
173
127
173
0
300

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 17:11:24