คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

งานกิจการสภา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

งานกิจการสภา


 กฎหมายต่างๆ

 

 

ลำดับที่ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 9 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ลว.16เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 8 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ลว.6พ.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 7 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  ลว.22ธ.ค.46 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 6 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546  ลว.17มิ.ย.46 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 5 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลว.20พ.ค.42 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลว.11พ.ย.42 ดาวน์โหลดเอกสาร
3

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง

ราชกิจจานุเบกษา 3 มีนาคม 2538

ลว.2มี.ค.38 ดาวน์โหลดเอกสาร
2

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538

ลว.28พ.ย.38 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ลว.2ธ.ค.37 ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ, บันทึกข้อความ

 

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2563  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.15เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2563  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2563 คำสั่งอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ลว.23เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.9เม.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2563  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ลว.6มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2563  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2563 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.2มี.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2563  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว.28ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2563  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลว.4ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2563  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2563  ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ลว.20ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.2ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.7ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.1ต.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562  ลว.14ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562  ลว.13ส.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.8ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
13/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ลว.1ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  ลว.27มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.13มิ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2562  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2562  บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.3เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.22มี.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.13ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2562 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลว.11ก.พ.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2562 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว.31ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.9มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2561 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว.19ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2560
ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง เปิดประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ลว.15ก.ย.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านฉาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ลว.19ก.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2560 ประกาศสภาอบต.บ้านฉาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ลว.11พ.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2560
ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2559
ลว.1มี.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2559 บันทึกรายงานการประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ครั้งที่ 1/2559 - 5/2559 ประจำปี พ.ศ. 2559 ลว.1เม.ย.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2559 ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่องบันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2558 ลว.14ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2559 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง  ประจำปี พ.ศ. 2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 1, สมัยสามัญ สมัยที่ 2, สมัยสามัญ สมัยที่ 3, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1, สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2,สมัยสามัญ สมัยที่ 4) ลว.1ก.พ.59 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 


 

 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000381
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
254
0
254
127
254
0
381

Your IP: 54.236.58.220
Server Time: 2021-03-02 17:40:51