คำสั่ง

ITA

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

งานบริหารงานบุคคล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ลว.30ก.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ลว.28ก.ย.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ลว.29ก.ย.57  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนพัฒนาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ดาวน์โหลดประกาศดาวน์โหลดเอกสารStrategy MapBCP Checklist 


ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศอบต.บ้านฉาง เรื่อง...

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
60  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.บ้านฉาง  ลว.12ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
59  การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน   ลว.7ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
58 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
57  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.3ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
56  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ลว.14พ.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
55  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ลว.19ต.ค.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
54  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
53  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   ลว.19ต.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร  
52  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร  
51  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564  ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
50 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว.19ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
49  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว.1ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร 
48 ประกาศฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ลว.1ก.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
47   การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.7ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
46   นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
45   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
44   เจตจำนงในการบริหารงาน ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
43   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
42   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
41   ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
40   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.15ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
39   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
38   กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.15ต.ค.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
37   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
36   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
35   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
34   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
33   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว.10ต.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
32   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562  ลว.22เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
31   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเพิ่มค่าจ่างของลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
30   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
29   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22เม.ย.62   ดาวน์โหลดเอกสาร
28   การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.24ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
27   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
26   กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
25   ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
24   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ลว.19ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
23   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
22   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
21   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลว.19ต.ค.61   ดาวน์โหลดเอกสาร
20   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
19   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.18เม.ย.61  

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

18  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.16ม.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
17   
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ลว.11ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
16   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.11ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
15   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
14   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
13   ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60     ดาวน์โหลดเอกสาร
12   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
11   กำหนดส่วนราชการของอบต.บ้านฉาง ลว.11ต.ค.60    ดาวน์โหลดเอกสาร
10   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ลว.10ต.ค.60  ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. และลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.10ต.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ลว.31ม.ค.60   ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ลว.19เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1)  ลว.1เม.ย.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉางให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.18ม.ค.59  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ข้อบังคับอบต.บ้านฉางว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.บ้านฉาง
 ลว.14 ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลว.14ต.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
 การมอบอำนาจของนายกอบต.บ้านฉางให้ปลัดอบต.บ้านฉาง ปฏิบัติราชการแทน  ลว.12ม.ค.58  ดาวน์โหลดเอกสาร
1  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)  ลว.29ก.ย. 57  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

004073
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1056
1169
2506
127
3946
0
4073

Your IP: 3.239.51.78
Server Time: 2021-01-26 15:45:53