คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2 แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร