คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
79/2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
78/2566 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-2487 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
77/2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
76/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
75/2566 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (6-8 มกราคม 2566) จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
74/2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66  ดาวน์โหลดเอกสาร 
73/2566 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ม.ค.66 ดาวน์โหลดเอกสาร 
72/2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
71/2566 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด 416-63-047) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
70/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด (เก็บขยะมูลฝอย) และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.  2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.27ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
69/2566

จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.27ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
68/2566  ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
67/2566  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงสร้างอบต.บ้านฉาง พร้อมกรอบ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
66/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
65/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.26ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
64/2566  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
63/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด (เก็บขนขยะมูลฝอย) และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
62/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
61/2566  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
60/2566  ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
59/2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2566 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2566 จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.14ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2566 ซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2566 ซื้ออาหารปรุงสำเร็จและจัดซื้ออาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงการการจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
53/2566 ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
52/2566

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
51/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
50/2566 

จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9921 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.8ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
49/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
48/2566  จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ และอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
47/2566  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
46/2566 จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนธันวาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2566  จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
41/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมจำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
40/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
39/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
38/2566 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
37/2566 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
36/2566 จัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2566 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดิน อบต. (ปานย้อย) (ปท.ถ. 45-006) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลว.11พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงการทำจากวัสดุไวนิล และสติ๊กเกอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
32/2566  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.10พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
31/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2566  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดิน (ปานย้อย) (ปท.ถ.45-006) หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
28/2566  จ้างเหมาทำป้ายโครงการทำจากวัสดุไวนิลและสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.7พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
27/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2พ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
26/2566 จัดซื้อต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1พ.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
25/2566 จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรด์ ชนิดถุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
24/2566 

จัดซื้อปรุงสำเร็จและอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
23/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2566  จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของสำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2566   จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2566  จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.20ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2566  จัดซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
14/2566  จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2566  จัดซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2566  จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2566  จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
10/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
9/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
8/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
7/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
6/2566 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2566 จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
4/2566

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
3/2566  จัดซื้อขนมและผลไม้ตามโครงการอาหารเสริม (สมทบอาหารกลางวัน) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2566  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2566  จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จและอาหารเสริม (ขนมและผลไม้) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.3ต.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
257/2565  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
256/2565  จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำหมันสมุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.16ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
255/2565  จ้างเหมาป้ายทำเนียบสภาท้องถิ่นและป้ายทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
254/2565  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
253/2565  จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
252/2565  จ้างเหมาเช่าเต็นท์และติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
251/2565  จ้างเหมาซ่อมไฟและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าลัดวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
250/2565  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.7ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
249/2565  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.7ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
248/2565  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
247/2565  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
246/2565  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
245/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
244/2565  จัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.ย.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
243/2565  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
242/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
241/2565  จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
240/2565  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน กข 814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
239/2565  จ้างเหมาทำประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
238/2565  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
237/2565  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
236/2565  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
235/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
234/2565  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
233/2565  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
232/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
231/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
230/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
229/2565  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
228/2565  จ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสายสัญญาณโทรศัพท์ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
227/2565  จ้างเหมาทำป้ายข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
226/2565  จัดทำเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
225/2565  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
224/2565  จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
223/2565  จัดซื้อต้นมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
222/2565  จ้างเหมาประดับไฟ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
221/2565  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
220/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ของสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
219/2565  วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
218/2565 จ้างเหมาเปลี่ยนคันชักปัดน้ำฝน,ก้านและใบปัดน้ำฝน พร้อมค่าบริการหมายเลข ทะเบียน กข - 814 รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
217/2565 จัดซื้อต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
216/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ส.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
215/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
214/2565  จ้างจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ก.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
213/2565  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
212/2565  จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
211/2565  จ้างเหมาทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง แบบหมึกในตัว จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.22ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
210/2565  จ้างเหมาประดับไฟพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.22ก.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
209/2565  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
208/2565  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
207/2565  จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับ รับ-ส่ง หีบบัตรอุปกรณ์และสถานที่เลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
206/2565  จัดซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
205/2565  จัดซื้อดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
204/2565  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
203/2565  จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้ง ป้ายบอกเส้นทางไปสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและป้ายตัวอย่างเพื่อติดแบบพิมพ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
202/2565 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บ้านฉาง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
201/2565  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
200/2565  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-2130 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
199/2565  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
198/2565  จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
197/2565  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ลว.7ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
196/2565  จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
195/2565  จัดซื้อกรงกักสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.6ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
194/2565  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
193/2565  จ้างเหมาถ่ายเอกสารประเมินตามตัวชี้วัดด้านปริมาณ งานด้านคุณภาพ ด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการประเมินค่างาน จำนวน 23 เล่ม ลว.4ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
192/2565  จ้างเหมาลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
191/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
190/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
159/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
158/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา ประจำเดือนกรกฎาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
157/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
156/2565 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
155/2565  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.24มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
154/2565  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.22มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
153/2565  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.20พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
152/2565 จ้างเหมาเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
151/2565  จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
150/2565  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
149/2565  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
148/2565  จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
147/2565  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.31มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
146/2565  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6308 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
145/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/130)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
144/2565  ซื้อถุงขยะ (สีแดง) สำหรับใช้ขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
143/2565 จัดซื้อชุดตรวจโควิด 19 และน้ำยาฆ่าเชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
142/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/20)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
141/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 81/13)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
140/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 57/30)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
139/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 22/3)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
138/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 33/11)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
137/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 51/5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
136/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/20)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
135/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 49/12)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
134/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/43)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
133/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/20)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
132/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/198)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.10มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
131/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 77/19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.10มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
130/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/31)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลว.10มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
129/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
128/2565  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
127/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 77/19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.9มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
126/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/244)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
125/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
124/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 89/9)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
123/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 76/9)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
122/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 77/7)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
121/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 76/9)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
120/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/94)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
119/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/71)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
118/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/356)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
117/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/229)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
116/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/158)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.8มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
115/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/116)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.7มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
114/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/87)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
113/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 62/203)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
112/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/117)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
111/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.5มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
110/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
109/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/128)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
108/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 62/111)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
107/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 20/1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
106/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/149)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
105/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/270)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
104/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 83)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
103/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/9)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
102/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 76/9)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.2มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
101/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/41)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
100/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 84/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
99/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/199)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.1มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
98/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/171)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
97/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 50/6)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
96/2565   จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 50/1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
95/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/175)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
94/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/173)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
93/2565  จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร  
92/2565 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
91/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/8)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
90/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/145)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
89/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/348)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
88/2565  ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
87/2565  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.23ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
86/2565  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.23ก.พ.65  ดาวน์โหลดเอกสาร
85/2565  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
84/2565  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
83/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/151)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
82/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/104)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
81/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/191)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
80/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/182)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
79/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 47/14)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
78/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 76/13)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
77/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 8/3)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
76/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/22)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
75/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 2/5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
74/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 57/14)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
73/2565 จ้างเหมาซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กง-6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
72/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 80)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
71/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 62/273)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
70/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 49/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.17ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
69/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 57/18)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
68/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/102)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
67/2565  ซื้อไข่ไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
66/2565  ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 82-2130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
65/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 25)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
64/2565  จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บท-5313 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
63/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/279)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
62/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/262)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.11ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
61/2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
60/2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงสร้างฝ่ายบริหารและโครงสร้างอบต.พร้อมกรอบและออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2565 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6120N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 81/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2565 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-6476 และทะเบียน กจ-1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 47/19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.4ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 81/1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/11)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 82/22)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.พ.65  าวน์โหลดเอกสาร
51/2565  จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมโครงการรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลบ้านฉางน่าอยู่ พร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.พ.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2565 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2565  จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมปะผุ รถบรรทุกขยะ 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.24ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
48/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/31)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.22ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
47/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 46)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.22ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
46/2565  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Tk-479 จำนวน 3 กล่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
45/2565  จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Tk-479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
44/2565  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทรัพย์สินของทางราชการ ทะเบียน กฉ 8807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.21ม.ค.65  ดาวน์โหลดเอกสาร 
43/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 61/21)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
42/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 61/21)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
41/2565  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 61/19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
40/2565  จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อบริเวณจุดพักขยะติดเชื้ออบต.บ้านฉาง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ม.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร 
39/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ลักษณะงานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
38/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของสำนักปลัดอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะธุรการ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง ประจำเดือนมกราคม ตำแหน่งธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2565  จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะงานทำความสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2565 

จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.27ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/1) หมู่ที่่ 2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.18ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
32/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่69/293) หมู่ที่่ 2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
31/2565 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ ไฟหลอดยาวปักหลักพร้อมเชื่อมต่อไฟฟ้าบริเวณรั้วที่ทำการอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
30/2565 จัดซื้อหมึกสำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
29/2565 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6120 NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
28/2565 จัดซื้อนมยูเอชที ชนิดกล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2565 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
26/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองคลัง 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะงานทำความสะอาดดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
22/2565 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติในสำนักปลัด ลักษณะงานคนงานประจำรถขยะและงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
21/2565

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.29พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
20/2565 จ้างเหมาเช่านั่งร้านและโครงติดป้ายประกาศคะแนนพร้อมป้ายไวนิล ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งและสปอร์ตไลต์ส่องสว่างพร้อทติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
19/2565 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
18/2565 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เช่าไฟ เช่าเครื่องเสียงและติดตั้งผ้าตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
17/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.24พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
16/2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2565 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร รหัส 486-57-017 รุ่น HP Laserjet 500Color M551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2565 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-64-046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.18พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
13/2565 จ้างเหมาทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
12/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (แฟลตตำรวจ ห้อง 107) หมู่ที่่ 1 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.3พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
11/2565 จ้างเหมาจัดหาสถานที่รองรับขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดหาที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลพร้อมฝังกลบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1พ.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่55/105) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่55/103) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2565 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8807 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่99/38) ม.1 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2565  จ้างเหมารถสำหรับประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง พร้อมน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2565 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บ้านฉางและนายกอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2565 ซื้อวัสดุกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2565 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2565 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่79) ม.1 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ต.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
73/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่2) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
72/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่32/30) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
71/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่69/97) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
70/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ  สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่77/19) ม.2 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 69/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่43/3) ม.3 ตามโครงการดำเนินการและใช้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอ2019 (โควิท19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
 68/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกิตติจิตต์ (ขนส่ง) ปท.45.003) ช่วงต่อจากสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี เชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.17ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
67/2564 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบ้านฉาง เป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลว.6ส.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
66/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 62/169) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
65/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 35/8) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
64/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 9/2) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
63/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 81/3) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/172) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.30ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
62/2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-54-0022 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
61/2564 จ้างเหมาเพื่อเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับระบบ CLOUD,HOSTING โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
60/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/123) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
59/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/145) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
58/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 51/7) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
57/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/171) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.29ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
56/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 49/4) หมู่ที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
55/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/233) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
54/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 60/11) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/8) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.25ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
52/2564

จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/32) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.25ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
51/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 24/1) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
50/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 9/2) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.24ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
49/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/53) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
48/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/41) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
47/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 80) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.23ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
46/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 47/4) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
45/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 12) ซอยตานาค หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
44/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/46) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
43/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 78) ซอยใจเกื้อ หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.20ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
42/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/53) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.20ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
41/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 46) หมู่ที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
40/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/361) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
39/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/107) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
38/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 68/2) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
37/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/178) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.19ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
36/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จ่ายเงินสะสมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.16ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
35/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/166) หมู่ที่ 2 ทรัพย์หมื่นแสน1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 (16 ก.ค.64 ถึง 29 ก.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.16ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
34/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถังขยะ ขนาด 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
33/2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสทรัพย์สิน 420-54-018 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
32/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/304) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
31/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/275) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
30/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/205) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
29/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 69/119) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 53) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
27/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 49/5) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
26/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 48/1) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
25/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 34) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/50) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 32/49) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่8/4) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
21/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 40/1) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
20/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/41) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
19/2564  ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต (สำนักปลัด) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลว.14ก.ค.64

ดาวน์โหลดเอกสาร
18/2564 จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
17/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 15/16) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
16/2564  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (สีเทา) ทะเบียน กง 6476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
15/2564  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.9ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
14/2564 จ้างดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของอบต.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลว.9ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร  
13/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 30/32) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.8ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
12/2564  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 61/48) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 46/2) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/2564   จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 บ้านพักสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/151) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
7/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/150) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
6/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 55/125) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.5ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/2564 โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ซอยที่ดินอบต. หมู่ที่ 2 (คมสัน-กิตติจิตต์) (ปท.ถ.45-007) ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
4/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 49/2) หมู่ที่ 1 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.2ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
3/2564  จ้างเหมาผูกผ้า พร้อมอุปกรณ์ และค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
2/2564  จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 81/1) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร
1/2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าข่ายต้องกักตัว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 (บ้านเลขที่ 50/9) หมู่ที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.1ก.ค.64  ดาวน์โหลดเอกสาร