คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ

เลขบันทึกข้อความที่ รายการ ลงวันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
514/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะพิษ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.74/2565 รายงานสรุปผลกิจกรรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ลว.5ก.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
510/2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) ลว.31ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
กศว.47/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
473/2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.17ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
433/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลว.4ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
431/2565

สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลว.3ส.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
382/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.12ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
369/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.8ก.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
337/2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.29มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
317/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงกา่รอบรมเชิงวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.22มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
296/2565

รายงานผลการดำเนินงานจัดทำโครงการจัดทำประชุมประชาคม/หมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.16มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
275/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

ลว.8มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
176/2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

ลว.8มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.32/2565

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.2มิ.ย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
สถฉ.31/2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565

ลว.31พ.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร