ITA ปี 2561-2564

คำสั่ง

ITA ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

เลขที่บันทึกข้อความ

รายการ

วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
081/2564  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   ลว.2มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 065/2564 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ลว.22ก.พ.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
009/2563

บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

 ลว.8ม.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร 
543/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ลว.17ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร 
467/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายนและตุลาคมพ.ศ. 2563 ลว.30ต.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
370/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2563 ลว.21ก.ย.63   ดาวน์โหลดเอกสาร 
278/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ลว.23ก.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
215/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ลว.11มิ.ย.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
184/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  ลว.15พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 141/2563 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2563 ลว.13เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
 038/2562 บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  ลว.3ก.พ.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 001/2563  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ลว.3ม.ค.63  ดาวน์โหลดเอกสาร
 498/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ลว.29พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 466/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ลว.4พ.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 388/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  ลว.25ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 331/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม พ.ศ. 2562  ลว.29ส.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 206/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ลว.11ก.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 143/2562  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  ลว.30เม.ย.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 106/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  ลว.29มี.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 062/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ลว.28ก.พ.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 028/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  ลว.29ม.ค.62  ดาวน์โหลดเอกสาร
 504/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  ลว.27ธ.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 461/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ลว.30พ.ย.61  ดาวน์โหลดเอกสาร
 404/2561  บันทึกข้อความเรื่องสรุปแบบรายงานการดำเนินงานตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ. ศ. 2558 ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ลว.31ต.ค.61  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  9
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 17 
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 24 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 75 
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 18 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  19 
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 28 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  -
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 35 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 14
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. 28 
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 125 
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 14 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  13
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 19 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ลำดับที่ เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  6
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 39 
3

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.

4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. 34
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 102
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 19 
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  14
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 11 
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
15 การแจ้งขุดดิน -
16 การแจ้งถมดิน 
17 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1) 

ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านฉาง

ฝากข้อความถึงเรา

Guests are shown between [].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

000570
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
189
254
443
127
443
0
570

Your IP: 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-05 12:59:16