ITA ปี 2561-2564

คำสั่ง

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเล่นโยคะ ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร