คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

QRcode

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

โครงสร้าง

i2382_page-0001.jpg

0002_resize.jpg0006_resize.jpg0005_resize.jpg0001_resize.jpg0003_resize.jpg0004_resize.jpg

ลำดับที่

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผังโครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 รูปผังโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง  ฝ่ายนิติบัญญัติ/ฝ่ายบริหาร
10 พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร