คำสั่ง

อบต.บ้านฉาง "รับเรื่องร้องเรียน"

Clip

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนการทุจริต

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านฉาง

E-Service

E-Service

dddd

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 1 คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200ตรม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
คำขออนุญาตต่างเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
10  คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร 
11  คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร